• نرم افزار حسابداری کاسپین سطح1

  فروشنده : تلکام

  امکان تعریف شناسنامه کاری مشتری به صورت کامل وجامع .

  – امکان تعریف شناسنامه کالا برای هر یک از کالا ها بصورت جداگانه .

  – کنترل ورود و خروج کالاها به انبار به صورت مستقل (کاردکس کالا).

  – امکان تعریف کد کالا برای کالای انبار.

  – کنترل موجودی کالاهای انبار به صورت لحظه ای و چاپ و نمایش آن.

  – امکان ثبت موجودی اول دوره برای هر کالا.

  – امکان تعریف واحد کالا به هر تعداد (عدد و کارتن).

  – امکان گروه بندی کالا ها در هر انبار به صورت کامل .

  – تهیه بانک اطلاعاتی از مشتریان به صورت کامل .

  – امکان تعیین سقف اعتبار خرید برای هر مشتری .

  – امکان معرفی ویزیتور و کنترل پور سانت و فروش هر ویزیتور.

  – امکان معرفی کالاها همراه با کد کالا وموجودی اول دوره .

  – امکان کنترل عملیات کالا ها با دو واحد به صورت مستقل .

  – گزارش سود فروش بر مبنای Lifoو برمبنای Fifo و میانگین .

  – گزاشات نموداری خرید وفروش.

  – امکان ثبت برگشت از خرید کالا با عملیات مربوطه .

  – امکان ثبت فاکتور فروش با کنترلهای ویژه.

  – امکان ثبت برگشت از فروش با عملیات مربوطه .

  – کنترل موجودی و اجازه صادر شدن فاکتور یا حواله ، بیش از موجودی .

  – امکان چندین نوع چاپ فرم های فاکتور فروش وخرید ومرجوعی وضایعات .

  – امکان کسر موجودی کالا در انبار در هنگام صدور فاکتور به صورت اتوماتیک .

  – کنترل حساب مشتری به صورت اتوماتیک وبه روز نمودن آن در هنگام صدور فاکتور .

  – امکان ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت کامل و با مشخصات جزیی.

  – امکان ثبت دریافت و پرداخت بر روی فروش یا خرید خاص .

  – عمل نمودن فاکتور های سیستم (خرید و فروش و….) به روش مقداری و ریالی .

  – گرفتن راس مشترک روی اسناد دریافتنی و پرداختنی بر اساس تاریخ چک ها یا دلخواه .

  – امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری و سیستم انبار.

  – سیستم های خطا گیر وکنترل عبور اول ودوم خطاگیری سیستماتیک .

  – عمل نمودن کلیه عملیات فاکتور بر اساس نام (نام مشتری ونام کالا و …)

  69,000 تومان90,000 تومان
  فروشنده : تلکام

  نرم افزار حسابداری کاسپین سطح1

  69,000 تومان90,000 تومان

دسته بندی محصولات